Διακοπή παροχής πόσιμου νερού – Απολύμανση συστημάτων νερού 14-15/05/2020

Ανακοίνωση για Μέτρα για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19

Βεβαίωση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας για τη μεταβίβαση ακινήτου

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πληροφορεί το κοινό τα ακόλούθα: Από την 1η Ιανουαρίού 2020 και εντεύθεν, για τη μεταβίβαση ακινήτου δυνάμει των προνοιών του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμού, Αρ. 9 τον 1965 και οποιουδήποτε άλλου εν ισχύ Νόμου, επιπρόσθετα της προσκόμισης των βεβαιώσεων καταβολής των Δημοτικών/Κοινοτικών Τελών και Αποχετευτικών Τελών, καθώς επίσης […]