Πόρισμα εκτίμησης ζημιάς περιοχής Κοιν. Σπηλιών. Δικαίωμα υποβολής ένστασης μέχρι τις 11/10/2019

Πατήστε εδώ για περισότερες πληροφορίες.

Πιστοποιητικό παραλαβής ηλεκτρονικού αρχείου, περί ακινήτου ιδιοκτησίας

Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.