Υπουργείο Εσωτερικών -Για όλα τα στεγαστικά σχέδια η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα είναι η 1η Μαρτίου 2023, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Εργαστήριο για την αποκατάσταση ή/και κατασκευή δόμων στα Σπήλια στις 3 Δεκεμβρίου 2022