Πιστοποιητικό παραλαβής ηλεκτρονικού αρχείου, περί ακινήτου ιδιοκτησίας