Βεβαίωση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας για τη μεταβίβαση ακινήτου

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πληροφορεί το κοινό τα ακόλούθα:

Από την 1η Ιανουαρίού 2020 και εντεύθεν, για τη μεταβίβαση ακινήτου δυνάμει των προνοιών του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμού, Αρ. 9 τον 1965 και οποιουδήποτε άλλου εν ισχύ Νόμου, επιπρόσθετα της προσκόμισης των βεβαιώσεων καταβολής των Δημοτικών/Κοινοτικών Τελών και Αποχετευτικών Τελών, καθώς επίσης και της βεβαίωσης του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, θα προσκομίζεται και σχετική Βεβαίωση του οικείου Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας ή της οικείας Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ότι για το εν λόγω ακίνητο έχούν καταβληθεί τα τέλη και δικαιώματα Υδατοπρομήθειας, τα οποία επιβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμού ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, καθώς και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμού, ανάλογα με την περίπτωση.