Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου, Πολεοδομικών Κινήτρων και Επιδομάτων για τη στήριξη των κατοίκων της υπαίθρου, των ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, καθώς και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

  1. Ανακοίνωση Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου
  2. Παράρτημα Β Κατάλογος Περιοχών και Οδών
  3. Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών
  4. Παράρτημα Γ  Έντυπο Υποβολής Αίτησης 1
  5. Παράρτημα Δ Έντυπο Αξιολόγησης Αίτησης
  6. Παράρτημα Ε Συμφωνία Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης
  7. Στεγαστική Πολιτική PIO
  8. Παρουσιαση